Algemene voorwaarden Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox

 

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2022.

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op de webshop van https://www.vitaminemaandbox.nl, https://www.vitaminekwartaalbox.nl, https://www.vitaminejaarbox.nl.

Deze voorwaarden zijn door Stichting WebwinkelKeur ter beschikking gesteld en zijn opgesteld in samenwerking met de Kamer van Koophandel.

 

Leuk dat u interesse heeft in onze website. Als u als consument gebruik wilt maken van onze diensten en producten, dan zijn daarop deze algemene voorwaarden van toepassing. We gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de inhoud daarvan zodra u onze diensten en producten afneemt. Om zeker te weten dat u ze hebt gelezen en begrepen, vragen we u om voorafgaand aan het plaatsen van een vraag of bestelling een vinkje te zetten voor akkoord.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de website en of de diensten. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We vragen u om de website goed in de gaten te houden en regelmatig te controleren of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

 

Wij geven geen medisch advies

We willen voorop stellen dat Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox geen enkele vorm van medische zorg, medisch advies, diagnose of behandeling biedt. Dat kunnen we niet, omdat we geen artsen zijn. Aan de hand van onze websites kunt u niet vaststellen of u medische zorg nodig heeft. Daarvoor is deze website niet gemaakt en niet geschikt.

Heeft u gezondheidsklachten, neem dan altijd contact op met uw (huis)arts of een andere zorgprofessional. De website, de services en de inhoud hebben uitsluitend informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Gebruik de informatie op de website niet voor (zelf)diagnostiek of behandeling van een gezondheidsprobleem of ziekte.

We raden u aan om contact op te nemen met uw arts of een voedingsdeskundige voor u gebruik gaat maken van onze diensten en producten, zeker als u geneesmiddelen gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of bekend bent met een ziekte. Stel een bezoek aan een arts nooit uit omdat u iets op deze website- of waar dan ook op het Internet- hebt gelezen.

 

Wat we wel doen

Via de diensten helpen we u om uw eigen pakket van gepersonaliseerde voedingssupplementen samen te stellen die we op basis van een abonnement aan u leveren in verpakte dozen. Het contactformulier en vragenformulier dat u op onze website aantreft, helpt u een idee te krijgen van uw persoonlijke behoeften. U ontvangt van ons een suggestie over de manier waarop u uw dagelijkse voeding kunt aanvullen met voedingssupplementen. De geleverde producten zijn uitsluitend ter aanvulling en nooit ter vervanging van een gezond en afwisselend eetpatroon bedoeld. Uiteraard staat het u vrij deze producten al dan niet aan uw pakket toe te voegen. Onze suggestie is niet bindend en u bent niet verplicht om deze producten te bestellen. Als u een keuze hebt gemaakt, dan zorgen wij ervoor dat na betaling van de abonnementsprijs de gekozen Vitaminebox zo snel mogelijk naar u toekomt.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 4. Abonnement: de overeenkomst tussen ondernemer en consument, op grond waarvan periodiek diensten en producten worden geleverd;
 5. Producten: het pakket van gepersonaliseerde voedingssupplementen;
 6. Diensten: de samenstelling en levering van de producten, het onderhouden en faciliteren van een digitaal platform en verstrekking van informatie;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, mits de verpakking gesloten en de verzegeling van het product niet verbroken is;
 12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 15. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 16. Website: de website van Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox: https://www.vitaminemaandbox.nl, https://www.vitaminekwartaalbox.nl,   https://www.vitaminejaarbox.nl.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vitamine Maand-, Kwartaal-, Jaarbox

Den Aam 21

7044 AB Lengel

info@vitaminemaandbox.nl

www.vitaminemaandbox.nl

www.vitaminekwartaalbox.nl

www.vitaminejaarbox.nl

0031 (0)6  830 876 08

KVK: 66328047

BTW: NL001864350B80

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uit de webshop van Vitamine Maand-, Kwartaal-, Jaarbox en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Na het invullen van een vragenformulier ontvangt de consument een gepersonaliseerd aanbod per e-mail. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Vitamine Maand-, Kwartaal-, Jaarbox sluit het herroepingsrecht uit ten aanzien van de producten. Omdat het gaat om gepersonaliseerde voedingssupplementen (levensmiddelen) die op verzoek van de consument worden samengesteld, kunnen de producten niet worden teruggenomen.
 2. De consument heeft het recht om vanaf de eerste ontvangst van de producten op basis van het lidmaatschap, het recht om de overeenkomst met ondernemer binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen te herroepen. De consument is in dat geval alleen betaling verschuldigd voor de producten die hij voorafgaand aan de herroeping heeft ontvangen.
 3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument kan gebruik maken van het herroepingsformulier, maar is daartoe niet verplicht. Een e-mail aan info@vitaminemaandbox.nl dat de consument afziet van het lidmaatschap, volstaat.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping door consumenten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van reeds geleverde producten voor diens rekening.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ondernemer in rekening gebracht voor nog niet geleverde producten of diensten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten of gebruik na de houdbaarheidsdatum.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Consument is verplicht om een eventuele adreswijziging uiterlijk 5 dagen voor de eerstvolgende leverdatum kenbaar te maken aan de ondernemer.
 3. Consument is gehouden ervoor te zorgen dat levering van de producten mogelijk is op het opgegeven adres en binnen het door de consument aangegeven tijdsvenster. Consument gaat er bij voorbaat mee akkoord dat de producten kunnen worden aangeboden bij buren of achtergelaten op een door de consument aangewezen plek, indien de consument niet in staat is de producten in ontvangst te nemen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch gewoonlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het periodiek afleveren van gepersonaliseerde voedingssupplementen op basis van een abonnement te allen tijde opzeggen.
 2. De opzegging vindt plaats in overeenstemming met de volgende opzeggingsregels.
 • Opzegging geschiedt op dezelfde wijze als de overeenkomst werd aangegaan. Daarnaast heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen via de email.
 • Opzegging geschiedt uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan het eerstvolgende moment van aflevering.
 • De opzegging wordt per ommegaande door Vitamine Maand-, Kwartaal- en Jaarbox schriftelijk bevestigd.

Verlenging:

 1. De overeenkomst die strekt tot het periodiek afleveren van gepersonaliseerde supplementen op basis van een abonnement voor bepaalde tijd aangegaan, wordt in beginsel niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande lid, mag ondernemer de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengen met inachtneming van de volgende regels:
 • De consument kan de verlengde overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst met beperkte duur met het doel de consument kennis te laten maken met de producten en diensten, wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Pauzeren:

 1. De consument kan op elk gewenst moment een levering door ondernemer laten uitvallen door het abonnement te pauzeren. Via een e-mail kan de consument aangeven wanneer de pauze dient in te gaan. De consument is verplicht ten minste zeven dagen vóór de eerstvolgende leverdatum kenbaar te maken dat de leveringen dienen te worden gepauzeerd, onder vermelding van de duur van de pauze.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de consument in verzuim. Over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 5. Indien de consument in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.
 6. Wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van consument wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de consument uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. De ondernemer is dan bevoegd om de uitvoering van enige met de consument gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 7. Onverminderd het voorgaande, is de ondernemer gerechtigd het abonnement te beëindigen op het moment dat de consument in verzuim is. Alle verplichtingen die de consument jegens de ondernemer heeft uit hoofde van de overeenkomst worden onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van ondernemer totdat de consument alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door ondernemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht.
 3. Voor het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 15 - Intellectueel eigendom

 1. Ondernemr behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en overige wet- en regelgeving.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de producten en diensten blijven bij ondernemer en eventuele derde rechthebbende(n). De consument verkrijgt enkel het gebruiksrecht.
 3. Het uitvoeren van de overeenkomst door ondernemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij ondernemer bij derden rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan ondernemer.
 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 13, zijn de door ondernemer geleverde producten niet bestemd voor doorverkoop. Indien de consument in strijd handelt met deze bepaling, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en schadevergoeding te vorderen voor alle uit de onbevoegde doorverkoop ontstane schade.

 

Artikel 16 - Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer of van derden worden daaronder begrepen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoverre ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 3. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
 4. De aansprakelijkheid van ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en met een maximum van het bedrag dat wordt gedekt en uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van ondernemer.
 5. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade, verliezen of kosten en dergelijke als gevolg van een ernstige tekortkoming die aan ondernemer is toe te rekenen, voor zover deze tekortkoming aantoonbaar voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of opzettelijke roekeloosheid. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en / of indirecte schade, verliezen of kosten en dergelijke.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Alle vorderingsrechten van de consument op ondernemer vervallen één jaar na de datum van het incident waarop de claim is gebaseerd.

 

Artikel 18 - Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.
 2. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 19 - Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer.
 3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Stuur een mail met uw klacht naar info@vitaminemaandbox.nl. Tevens is het mogelijk om contact op te nemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij informeren u over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Ondernemer is aangemeld met NIBIG registratienummer: 529451. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u bij “klachtenregeling” onderaan de website van ondernemer.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer of geschilleninstantie, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of vergoeden.
 9. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 22 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 23 - Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van consument uit welke hoofde ook jegens ondernemer in verband met de verrichte of te verrichten diensten/ geleverde of te leveren producten door ondernemer in ieder geval na één jaar (twaalf maanden) na het moment waarop consument bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.